Grootse plannen voor Martin Luther King-gebied

Het MLK-gebied staat op de nominatie om flink onder handen genomen te worden. De gemeente heeft grootse plannen, zo blijkt uit het concept Gebiedsvisie Martin Luther Kingpark en omgeving. D66 juicht de plannen toe, maar is voorzichtig, vanwege de omvang en van-wege de kosten.

“De dure, megalomane plannen van wethouder Van Doorninck, waarbij zelfs delen van het De Mirandabad worden verplaatst, moeten niet leiden tot langdurig uitstel of zelfs afstel in geval van financiële tegenvallers”, benadrukt Erik Schmit, die namens D66 lid is van stadsdeel- commissie Zuid. D66 Zuid roept dan ook op een plan B voor te bereiden ‘waarbij het Martin Luther Kingpark vergroend en vernieuwd wordt zonder dure her-locatie van gebouwen’.

De gebiedsvisie van het stadsbestuur, opgesteld in opdracht van het programma ‘Koers 2025 – Ruimte voor de stad’, geeft aan dat het MLK-gebied, verandert van een zone aan de rand van de stad in een parkgebied in het midden van het stedelijk leven. Dit komt mede door de ontwikkeling van Overamstel en het op termijn uit het snelwegennet nemen van het Utrechtsebrugtracé. ‘Een nieuwe inrichting van het Martin Luther Kingpark zal het park klaarmaken voor de toekomst’, zegt ook D66 Zuid. ‘Veel Amster- dammers kennen het park aan de Utrechtsebrug van een bezoek aan de Parade, maar het park heeft zoveel meer potentie als een groen, bruisend stadspark waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten en ontspannen.’

‘Op korte termijn zijn er verschillende maatregelen mogelijk om het park, en het parkgroen in het bijzonder, een flinke boost’ te geven. Op de langere termijn is een aantal structurele ingrepen nodig in het MLK-gebied’, aldus de gebiedsvisie. ‘Op dit moment is het parkgebied versnipperd. Grote delen van het park zijn niet openbaar toegankelijk.’ Er wordt gewerkt, meldt het politieke stuk, aan een Renovatie- & Beheerplan voor het Martin Luther Kingpark. ‘Op 19 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 970.000 ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor het Martin Luther Kingpark’. Daaronder valt het verbeteren van de kwaliteit van het MLK-park en de Amsteloever voor recreatie.

“In het nieuwe ontwerp ziet D66 Zuid graag veilige, uitnodigende toegangen”, vervolgt Schmit. “Het park is nu beperkt toegankelijk en sommige ingangen zijn ronduit onveilig. Het park verdient goede voetganger-, fiets- en openbaar vervoerverbindingen. Het Martin Luther Kingpark is immers een stadspark voor alle Amsterdammers. Het toevoegen van horeca en een culturele bestemming past bij het stadse karakter van dit park.” Uit een in het najaar van 2019 ge-houden enquête, waaraan door ruim duizend omwonenden werd deelgenomen, kwam dit ook naar voren. Twee derde van de respondenten noemt de functie als rustgebied met de nadruk op natuur en groen als een van de belangrijkste karakteristieken van het Martin Luther Kingpark en de omgeving. Zes op de tien mensen vindt dat er meer ruimte moet komen voor planten en dieren. Ook voor het zwemmen in- en het uitzicht op de Amstel ziet ruim de helft graag meer ruimte. De verbinding tussen de bebouwde stad en het groene landschap kan volgens ruim 80 procent goed gecreëerd worden door aandacht voor het groene landschap.

Schmit: “Steeds vaker ontmoeten Amsterdammers elkaar in de buitenruimte. En onze bruisende stadsparken zijn bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten, samen te sporten of te ontspannen. Zo ook het Martin Luther Kingpark. D66 Zuid pleit ervoor om het Martin Luther Kingpark te vergroenen door het park rainproof te maken en het ontwerp zo aan te passen dat de versnipperde stukken groen straks een aantrekkelijk, aansluitend geheel worden. D66 Zuid wil graag de huidige kantoorgebouwen transformeren tot middeldure woningen, want daar is een groot tekort aan in Amsterdam Zuid.”

Veel Amsterdammers gebruiken de route langs de Amstel en het Martin Luther Kingpark om te fietsen, te rennen of een andere sport te beoefenen. “D66 Zuid ziet graag dat deze route in het nieuwe ontwerp aantrekkelijker, veiliger en uitdagender wordt gemaakt door het oplossen van gevaarlijke kruispunten, het scheiden van langzame en snelle sporters, het oplossen van blessuregevoelige paden en bijvoorbeeld een goede afstandaanduiding. We pleiten ervoor om hier ook zwemmen in de Amstel mogelijk te maken”, aldus Schmit.

Het stadsbestuur heeft een visie ontwikkeld waarbij de bestaande gebouwen, waaronder ook delen van bijvoorbeeld het De Mirandabad verplaatst zullen moeten worden. D66 Zuid waardeert de ambitie, maar roept ook op tot realisme. Schmit: “Politiek interessant is dat de wethouder nu megalomane plannen heeft om zelfs het buitenzwembad van het De Mirandabad te verplaatsen. Ik vrees dat hierdoor de renovatie van het Martin Luther Kingpark op de lange baan wordt geschoven. Helemaal als we in een financiële crisis terechtkomen.”

Dan tot slot: “Niets doen is wat mij betreft geen optie. Wat mij betreft transformeren we de huidige kantoren bij de Utrechtsebrug tot middenhuur-woningen. 70% van de respondenten van een recent bewonersonderzoek ondersteunt het voorstel om de huidige kantoren te transformeren tot woningen. En daarmee investeren we nu in een veilig, duurzaam en bruisend stadspark waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en sporten. Waar plek is voor cultuur en een duik in de Amstel.”

D66 zoekt ideeën voor het MLK-park

Heb je ideeën voor het nieuwe ontwerp van het Martin Luther Kingpark? Mail dan naar Erik Schmit, lid van de stadsdeelcom- missie van Amsterdam Zuid namens D66: erik_schmit@hotmail.com

Gebiedsvisie geeft een beeld van toekomstige inrichting MLK-gebied

Op 5 maart 2019 heeft wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck de bestuursopdracht gegeven om een toetsings- kader op te stellen voor initiatieven in en rondom het Martin Luther

Kingpark e.o. (‘MLK-gebied’), in de vorm van een gebiedsvisie voor dit gebied. De plannen voor het MLK-gebied, zoals deze in de concept gebiedsvisie worden omschreven, zijn omvangrijk en reiken veel verder dan alleen een facelift voor het Martin Luther Kingpark.

Volgens de toekomstvisie verrijst aan de overzijde van de Amstel op voormalig industrieterrein Overamstel een nieuwe stadswijk met 7.500 woningen en bijbehorende voorzieningen. Ten noordoosten van het MLK-gebied, aan de overzijde van de Amstel, wordt het gebied ‘Amsteloever’ (Amstelstation e.o. en de Omval) verder verstedelijkt.

Het huidige snelwegtracé van de Utrechtsebrug tot aan de Ring- weg-A10 wordt in de nabije toekomst uit het snelwegennet ge- nomen. Hiervoor in de plaats komt een stadslaan. Dit biedt moge- lijkheden voor onder meer woningbouw in het gebied van de Joan Muyskenweg; Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het Martin Luther Kingpark e.o., in plaats van een zone aan de rand van de stad, een plek in het hart van het stedelijk leven.

Hondeneigenaren pleiten voor hek rond het MLK-park

Bij de oversteek naar het Martin Luther Kingpark is al diverse keren een hond aangereden en om het leven gekomen.

“Veel baasjes houden de hond bij het oversteken wel aangelijnd”, aldus een van de hondeneigenaren, “maar in het park lopen ze vaak los en als ze ergens van schrikken, schieten ze zo de weg over.” Op die manier heeft een goede vriendin haar hond verloren. “En ze is er erg verdrietig over.” Hondenuitlaters pleiten voor een hek rond het park, omdat daarmee kan worden voorkomen dat de honden uit het park de weg op rennen. Het Martin Luther Kingpark ligt als een van de weinige Amsterdamse stadsparken langs een drukke – op dat punt – vierbaansweg.

Tot teleurstelling van getroffen hondeneigenaren ziet de gemeente het nut van een hek rond het park niet. “Het college is niet van mening dat een hekje op deze locatie dergelijke ongevallen kan voorkomen. Een (loslopende) hond kan langs, onder of over een hekje heen, zeker wanneer het dier ‘in paniek’ is. Daarbij is het losloopgebied in het Martin Luther Kingpark zeer groot en hebben hondeneigenaren dus de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren tot de uitgang.”

0 Shares